Egyházközségi Hírlevél

Július 30.

Pünkösd utáni 8. vasárnap.

Szent Szilász és Sziluánosz apostolok a 70 közül.

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion)

 Egyházi naptár Július 31-től – Augusztus 6-ig

Július 31.       Hétfő          Szent Igaz Evdokimosz.

Augusztus 1. Kedd            A Szent Kereszt emlékezete. Hét  Szent Makkabeus testvérvértanú

 9,30 Szent Liturgia. Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez 

Augusztus 2. Szerda         Szent István apostol, archidiakonus, első vértanú ereklyéinek átvitele. Boldog Vazul.

17 óra Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez

Augusztus 3. Csütörtök   Szentéletű Iszákiosz, Dalmátosz és Fausztosz. Szent István római püspök vértanú. Szentéletű Római Antóniosz.

17 óra Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez

Augusztus 4. Péntek        Hét efezusi Szent ifjú. Szenéletű Evdokia vértanúnő.

17 óra Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez

Augusztus 5.   Szombat   Szent Evszigniosz vértanú.

9,30 Szent Liturgia. Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez   

Augusztus 6. Vasárnap.  Pünkösd utáni 9. vasárnap. Az Úr színeváltozása.

9,30 Imaórák

10 óra Szent Liturgia.

 Aktuális

Augusztus 15-én ünnepeljük Szűz Mária elhunytát (Nagyboldogasszony), amely egyben Székesegyházunk és Egyházközségünk Pártfogójának ünnepe is. A kettős ünnepre lelki előkészületként Augusztus 1-étől, keddtől az ünnepig, minden nap Könyörgő Kánont végzünk Isten Szülőjéhez. A Könyörgő Kánonok kezdési időpontjai megtalálhatók Hírlevelünkben, a kifüggesztett és a Honlapon közzétett istentiszteleti rendben.

Pünkösd utáni 8. vasárnap olvasmányai

Apostoli olvasmány  

Felolvasás Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írt I. levélből (I. Kor 1,10-18.)

Testvéreim! A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre! Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Khloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek: Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszíttetett meg értetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Kriszpuszt és Gájuszt, nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Sztefanász háza népét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.

Evangéliumi olvasmány

Felolvasás Máté Szent Evangéliumából (Mt 14,14-22.)

Abban az időben Jézus meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, odamentek hozzá tanítványai, és ezt mondták: Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik: Nem kell elmenniük: ti adjatok nekik enni! Ők így válaszoltak: Nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk. Ő pedig ezt mondta: Hozzátok nekem ide azokat! Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, azután vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jóllaktak, összeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral. Aki pedig evett, mintegy ötezer férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Ezután nyomban sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot.

 ΗΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτ ιδ’14-22)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδε πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. ὁ δὲ εἶπε· φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

 От Матфея Св. Благовествованиеф 14,1422)

Во время оно, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда. И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных; а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.